Privacy Statement

Inleiding

Dit Privacy statement is van toepassing op alle producten en diensten van Marcel Adriaanse. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Marcel Adriaanse  van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je producten via ons platform afneemt of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de platformen die eigendom zijn van Marcel Adriaanse. Marcel Adriaanse is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van eventuele andere sites en (online) bronnen die op onze Platformen worden genoemd.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met info@marceladriaanse.com.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?

Marcel Adriaanse is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Marcel Adriaanse de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de Marcel Adriaanse verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te bereiken via: info@marceladriaanse.com

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Marcel Adriaanse verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:

·     om contact met je te kunnen opnemen

·     om jou informatie te sturen omtrent je aankoop / download

. om je informatie te sturen omtrent je registratie voor een evenement

·     voor het doen van aanbiedingen

·     voor het afhandelen van klachten en complimenten

·     om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag

·     om je op websites van derden specifieke advertenties van Marcel Adriaanse te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken of door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Marcel Adriaanse, evenals de partijen betrokken bij de organisatie van evenementen – expliciet deelnemende andere sprekers en venues (theaters en concertzalen etc.). Ook is het mogelijk dat jouw gegevens wanneer je gebruik maakt van verschillende Marcel Adriaanse  producten en/of diensten, tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Marcel Adriaanse  producten en/of diensten en/of van derden (zoals hieronder genoemd onder ‘gegevens verkregen via derden’)

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van de Marcel Adriaanse.  Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van de Marcel Adriaanse , dan biedt de Marcel Adriaanse  jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Marcel Adriaanse alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Hierbij hanteert Marcel Adriaanse de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A.   na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

B.   in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C.   om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D.   in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Marcel Adriaanse, waarbij de Marcel Adriaanse erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De Marcel Adriaanse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Deze verkrijgen we rechtstreeks van jou en verwerken deze, bijvoorbeeld als je je gegevens achterlaat voor het downloaden van een bestand, kaartjes koopt voor een evenement of je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Daarnaast verkrijgen wij gegevens via cookies, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van onze online diensten of het soort dienst dat je gebruikt. Deze informatie kunnen wij koppelen aan je account op het moment dat je bent ingelogd, je registreert, dan wel een aankoop/donatie doet.

Als je bij een van onze partners aanmeldt voor een dienst of product van de Marcel Adriaanse, zoals bijvoorbeeld een inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven, dan ontvangen wij van deze partner die betreffende gegevens en mogen wij deze verwerken voor het doel waarvoor jij die gegevens hebt afgegeven. Wanneer je bijvoorbeeld inlogt via een social media partij (bv facebook) op een website of app van de Marcel Adriaanse, ontvangen wij je e-mailadres en openbare profielinformatie.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Voor het beheer van onze Platformen, de organisatie van de evenementen en bijvoorbeeld het verkopen van boeken maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door Marcel Adriaanse aan derden verkocht.

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Marcel Adriaanse

Marcel Adriaanse kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de Marcel Adriaanse

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de Marcel Adriaanse of wanneer de Marcel Adriaanse hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik

Marcel Adriaanse zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Beveiliging

Marcel Adriaanse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Marcel Adriaanse heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de Platformen contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan:info@marceladriaanse.com

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@marceladriaanse.com